AKO POSTUPOVAŤ AK CHCEME UZAVRIEŤ SOBÁŠ.

Snúbenci najneskôr tri mesiace vopred podajú ústne žiadosť o sobáš na farskom úrade (je však rozumné rezervovať si konkrétny termín vtedy, keď si rezervujete aj sálu).

Na osobnom stretnutí s miestnym farárom (nie s ktorýmkoľvek kňazom) je treba dohodnúť celý postup prípravy na manželstvo (administratívnu časť , bezprostrednú osobnú prípravu, sviatostnú časť):

Čo všetko to teda znamená?

1. Priniesť štátnu zápisnicu( Žiadosť o uzatvorenie manželstva) z Matriky MsÚ v Novej Dubnici (potrebujete rodný list a OP).

2. Priniesť Krstný list oboch snúbencov. Vyžiadajte si ho na Farskom úrade kde ste boli krstení. (maximálne 6 mesiacov starý)

3. Vypísanie cirkevnej zápisnice na fare.

4. Dohodnúť sa s farárom na bezprostrednej príprave na manželstvo (tzv. predmanželské náuky).

5. Vo farnosti sa sobášia iba tí, ktorí tu majú „kánonický“ pobyt (aspoň jeden z nich žije v Novej Dubnici minimálne tri mesiace). Snúbenci ktorí nemajú kánonický pobyt  v Novej Dubnici sa tu  môžu sobášiť  iba vtedy, ak farár aspoň jedného z nich s tým súhlasí, a vystaví im písomný súhlas – Licenciu . Táto požiadavka sa vzťahuje aj na snúbencov, ktorí žijú v zahraničí minimálne tri mesiace.

Osobne s farárom farnosti sa dohodnú aj ďalšie veci:

6. Či bude pri sobáši aj svätá omša (ak ide o snúbencov ktorí chodievajú pravidelne v nedeľu na svätú omšu).

7. Či pán farár dá poverenie sobášiť niektorému inému kňazovi, prípadne diakonovi (ak je na to adekvátny dôvod).

8. Ohlášky, ktoré majú byť vyhlasované tri nedele vopred vo farských kostoloch snúbencov.

9. Kto bude čítať pri obrade zo svätého písma, kto prednesie „prosby“.

10. Kedy a kam majú snúbenci nachystať krížik a snubné prstene.

11. Kto bude počas obradu v kostole hrať na organ.

12. Kvetinovú výzdobu kostola.

13. Údaje o svedkoch.

14. Termín spovede snúbencov pred samotným sobášom.

15. Akou formou je slušné poďakovať za služby zainteresovaným (kostolník, organista, miestny farár, ten kto sobáši).

16. Ako bude vyzerať priebeh samotného obradu.

©2024 Saleziáni Nová Dubnica

Log in with your credentials

Forgot your details?