Výberové konanie na riaditeľa / riaditeľku Spojenej školy sv. Jána Bosca

Rímskokatolícka cirkev, Žilinská diecéza v súlade s § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa/riaditeľky Spojenej školy sv. Jána Bosca, Trenčianska 66/28, 018 51 Nová Dubnica.

Požiadavky na uchádzača, osobnostné predpoklady a zoznam požadovaných dokumentov nájdete v nasledujúcom dokumente.

©2024 Saleziáni Nová Dubnica

Log in with your credentials

Forgot your details?