SPOLOČENSTVÁ VO FARNOSTI NOVÁ DUBNICA
 • Mariánske kňazské hnutie – Večeradlá

  Charizmatické posolstvo MKH spočíva vo výzve, aby sa kňazi i veriaci zasvätili Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie, boli poslušní a oddaní Svätému Otcovi. Hnutie chce prispieť k obnove mariánskej úcty, modliť sa za skoré víťazstvo NSPM a podporovať kňazov modlitbami a obetami. Vo farnosti je 22 skupín, ktoré sa modlia za kňazov. 19 členov je zapojených do modlitbového zápasu za skoré víťazstvo NSPM a za duchovnú obnovu Slovenska. Vo farnosti Nová Dubnica začal Večeradlá v roku 1996 v prvú februárovú sobotu don Jozef Gánovský. Počet členov sa nedá vyčísliť, lebo sa ním stáva každý, kto sa zasvätil Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie a snaží sa podľa toho aj žiť.

 • Modlitbové spoločenstvo obnovy v Duchu Svätom

  Spoločenstvo vzniklo v roku 1994 po absolvovaní seminára Obnovy v Duchu Svätom. Členovia sa pravidelne stretávajú na modlitbách, čítaní Svätého písma a aj spevom si vyprosujú Božiu pomoc v konkrétnych situáciách svojich rodín a farnosti.

 • Bratstvo svetských františkánov

  Bratstvo svetských františkánov t.zv. tretieho rádu svätého Františka vzniklo v roku 1983 ešte v období totality, kedy sa členovia stretali tajne v rodinách. Založil ho páter Stanislav z Čiech. Bratstvo malo vždy duchovné vedenie. Poslaním bratstva je žiť evanjelium v rodine, práci, vo verejnom živote a tak vydávať svedectvo kresťanského života.

 • Nábožné združenie svätého Jozefa

  Nábožné združenie (spolok) svätého Jozefa založil blahoslavený Alojz Guanella – salezián. Schválené bolo pápežom Piom X dňa 12.februára 1914 v Ríme. V našej farnosti bolo zapísané v kláštore kapucínov Horný Turček – Kremnické Bane 22.6.2007.

  Cieľom združenia je:

  • Rozširovať a zveľaďovať úctu k svätému Jozefovi, patrónovi Cirkvi a zvlášť dobrej smrti.
  • Vzbudzovať v kňazoch a laických veriacich záujem o duchovné dielo modlitieb a dobrých skutkov na pomoc všetkým zomierajúcim, aby dosiahli milosť dobrej a svätej smrti.
  • Modliť sa viackrát cez deň modlitbu: „Svätý Jozef, pestún Ježiša Krista a opravdivý ženích Panny Márie, oroduj za nás a za tých, ktorí v tento deň (noc) zomierajú“.
 • DOMKA

  Je to spoločenstvo mladých zo saleziánskych stredísk zamerané na ľudskú a kresťanskú výchovu a zaangažovanosť pre šírenie dobra vo svete.

  Patria tam všetci mladí, ktorí sa zapájajú do aktivít mládežníckeho strediska Saleziánov don Bosca.

 • The Gospel Family

  Spoločenstvo rodičov i mladých spevákov, ktorí šíria evanjelium spevom a príkladom života. Svojím umeleckým prednesom pretvárajú kultúru smrti na kultúru života. Každoročne organizujú Trojkráľový koncert a ponúkajú svoje služby širokej verejnosti na Slovensku i v zahraničí. Spoločenstvo vzniklo v roku 2007 pod vedením Ing. Juraja Horta.

 • Farská charita

  Farská charita v Novej Dubnici bola založená 15.3.2001 Diecéznou charitou v Nitre. Má 16 stálych členov a podľa potreby ochotných spolupracovníkov z radov veriacich. Je to dobrovoľné združenie veriacich farnosti v službe Bohu a blížnym v núdzi.

  Farská charita v Novej Dubnici po zriadení Žilinskej diecézy prešla pod žilinskú diecéznu charitu.

  Jej činnosť:

  1. Poskytuje bezplatné sociálne a jednoduché právne poradenstvo
  2. Spolupracuje s diecéznou charitou v Žiline. Pomáha diecéznej charite pri rozdeľovaní potravinových balíčkov, ktoré sa rozdeľujú ľuďom podľa zoznamov z úradu práce a ktoré sa delia 4x do roka.
  3. Zapája sa do činnosti farnosti.
  4. Rozdeľuje oblečenie, ktoré jej ľudia dajú.
  5. Vedúca je členom Sociálno-bytovej komisie pri mestskom zastupiteľstve.
 • Večeradlá v rodinách

  Spoločenstvá vznikli počas pôsobenia pána farára Gánovského v Novej Dubnici v roku 1996. Stretnutia bývajú 1 x za mesiac štyri rodiny v niektorej z domácností.

  Poslaním je upevňovať rodinné vzťahy, udržiavať živý kontakt medzi rodinami, viesť deti k modlitbe a chrániť ich pred nástrahami dnešnej doby.

 • Ružencové bratstvá

  Jednotlivé skupiny sa na základe výzvy Panny Márie v Lurdoch a Fatime modlia za obrátenie ľudstva a pokoj vo svete. V súčasnosti je spoločenstiev.

 • Modlitby matiek

  V roku 2003 sa začali stretávať na modlitbách dve skupiny matie v počte 5 – 8 žien. V súčasnosti vznikla ďalšia skupina v počte 8 – 10 matiek.

  Poslaním je modlitba za potreby rodín, kňazov a iné potreby vo farnosti. Okrem toho sa modlia za rozšírenie spoločenstva, vznik modlitieb otcov a detí a duchovnú obrodu rodín Slovenska. Vzorom je Panna Mária, pokorná a odovzdaná do Božej vôle.

 • Modlitby otcov

  Súbežne s modlitbami matiek vznikli v roku 2017 aj modlitby otcov, ktorí sa taktiež modlievajú sa svoje otcovstvo, predkladajú rodinné problémy Bohu, vytvárať spoločenstvo otcov a dávať príklad v rodine. V súčasnosti je jedno spoločenstvo v počte 5 – 7 otcov.

 • Bratstvo Božského Srdca Ježišovho

  Podľa pravidiel majú členovia každý rok sláviť sviatok Božského Srdca, a ak je to možné, v ten deň prijať Sviatosť zmierenia a Sviatosť Oltárnu.

  Členovia BBSJ sú povolaní každý mesiac pred prvým piatkom, pristúpiť k sviatosti zmierenia, zúčastniť sa na svätej omši k Božskému Srdcu a v prvú nedeľu každého mesiaca sa zúčastniť odpoludňajšej pobožnosti s verejným odprosovaním Božského Srdca.

  Každý deň sa majú pomodliť:  Otčenáš, Zdravas a Verím v Boha s nasledujúcou modlitbou: Božské Srdce Ježišovo, daj, aby som ťa vždy viac a viac miloval/a/. Nadovšetko sa majú usilovať nasledovať Božské Srdce ako vzor všetkých čností a pomáhať k tomu aj druhým. Majú sa častejšie jeden za druhého modliť, aj za zomrelých členov.

  Počet zapísaných členov je 33. Prihlásení sú od roku 2002. Cieľom bratstva je odprosovať Božské Srdce Ježišovo za hriechy svoje i druhých.

©2024 Saleziáni Nová Dubnica

Log in with your credentials

Forgot your details?