Stretnutia birmovancov

Po úvodných spoločných stretnutiach začali aj stretnutia birmovancov po skupinkách. Spolu sa na prijatie sviatosti birmovania pripravuje 65 mladých v dvoch dievčenských a troch chlapčenských stretkách.

Ježiš pri svojom krste prijal Ducha Svätého, ktorý mu dal silu odolať pokušeniam diabla na púšti a prisľúbil svojim učeníkom, že po jeho nanebovstúpení na nich tiež zostúpi Duch Svätý. Stalo sa to v deň Turíc, keď apoštoli nadobudli odvahu a silu hlásať celému svetu radostnú zvesť o Ježišovi.

# Nový začiatok

Birmovanie završuje sviatosť krstu. Ten, kto bol pokrstený ako dieťa, si pred prijatím sviatosti birmovania obnovuje sľuby, ktoré za nebo počas krstu zložili jeho rodičia a krstní rodičia. V Gréckokatolíckej cirkvi sa sviatosť birmovania udeľuje deťom hneď po krste, tak ako dospelým v Rímskokatolíckej cirkvi. Človek pri krste dostáva (nové) meno ako symbol nového života. Keď neskôr prijíma sviatosť birmovania, môže si vybrať ďalšie meno, aby tým zdôraznil svoje rozhodnutie nasledovať Ježiša aj v dospelosti. Birmovné meno si väčšinou vyberá po svätcovi, ktorého obdivuje.

Úlohou krstných rodičov je pomôcť rodičom vychovávať z pokrsteného dieťaťa kresťana. Birmovní rodičia zas pomáhajú birmovancovi stať sa zrelým Ježišovým učeníkom.

# Dostávame silu

Keď sme sa krstom znovu narodili ako kresťania, prijali sme Ducha Svätého. Birmovaním sa v nás jeho prítomnosť potvrdzuje a upevňuje. Vďaka sviatosti birmovania prijímame osobitnú silu a pomoc Ducha Svätého a dokonalejšie sa spájame s Cirkvou. Birmovanie v človeku zanecháva neviditeľný a nezmazateľný znak. Táto pečať Ducha Svätého znamená, že sme sa Kristovi odovzdali celým svojím bytím.

# Šírenie viery

Spolu s ostatnými sviatosťami uvádzania do kresťanského života, krstom a Eucharistiou, z nás birmovanie robí dospelých kresťanov a poveruje nás poslaním šíriť, a ak to bude potrebné, tak aj brániť našu vieru. Vďaka nim môžeme byť „soľou zeme“ a „svetlom sveta“, čo Ježiš žiada od všetkých kresťanov. Naplnení Duchom Svätým dokážeme pre Boha robiť veľké veci a môžeme prekonať svoje ľudské slabosti tak ako svätí. Pri tom nám veľmi pomáhajú dary Ducha Svätého.

©2024 Saleziáni Nová Dubnica

Log in with your credentials

Forgot your details?