Rorátne sväté omše

Počas adventu sa, okrem nedieľ a Slávnosti Nepoškvrneného počatia Panny Márie, slávia každé ráno rorátne sväté omše. Vo farskom kostole sa slávia denne o 6:45 a na Spojenej škole sv. Jána Bosca v stredu o 7:20. Príhovor a aktivita pre deti budú bývať vždy v utorok a štvrtok v kostole a v stredu v školskej kaplnke.

Označenie roráty pochádza z adventnej votívnej omše o Panne Márii, ktorá začína slovami: Rorate coeli desuper – Roste, nebesia, z výsosti. Majú pripomínať Izaiášovo proroctvo o mesiášovi, započaté zvestovaním archanjela Gabriela Panne Márii.

Ide o bohoslužbu slávenú najmä pred východom Slnka, len za svetla sviečok. Roráty symbolizujú, že kým Kristus neprišiel na túto Zem, ľudstvo kráčalo v tmách. On priniesol svetlo vykúpenia. V tomto má svoju úlohu aj Panna Mária, skrze ktorú Kristus prišiel na Zem. Postavu Panny Márie tu Cirkev velebí ako radosť Izraela a vznešenú dcéru Siona.

Príchod Krista, ktorý túžobne očakávame, má tri podoby. V prvom rade sa pripravujeme na slávenie Vianoc, tajomstvo vtelenia. Chválime Boha, ktorý tak miloval svet, že nám poslal svojho Syna. Druhý príchod Krista sa deje v našich srdciach najmä prijímaním Eucharistie a cez túto prípravu našich sŕdc sa máme pripraviť aj na našu večnú vlasť a na príchod Krista ako Ženícha a Sudcu po našej smrti a pri Poslednom súde.

Advent teda hlása príchod Krista včera, dnes a zajtra. Včera ako Dieťaťa v jasliach, dnes skrytého v chlebe a zajtra v naplnení ako nášho Ženícha a Sudcu.

©2024 Saleziáni Nová Dubnica

Log in with your credentials

Forgot your details?