Predtáborové sústredenie animátorov

Tretí júnový týždeň sa u saleziánov v Novej Dubnici uskutočnilo už tradičné, predtáborové, sústredenie mladých zo strediskovej školy pre animátorov. Úvod patril hrám a aktivitám na posilnenie vzťahov v tíme, ktoré pripravila trojica Adam Kulina, Liana Fajerová a Alenka Čierna. Nasledovali večerné modlitby. Viedol ich direktor komunity a mládežníckeho strediska, don Marek Michalenko. Počas všetkých modlitieb, okrem iného, zaznievali príhovory kňazov, ktorí pozývali mladých na Národné stretnutie mládeže 2022. To sa bude konať posledný júlový týždeň v Trenčíne.

Podnetom pre tieto národné stretnutia mladých sú Svetové dni mládeže (SDM). V nadväznosti na ne naštartovalo svoju históriu v roku 2013 v Ružomberku národné stretnutie mládeže (NSM). Malo skratku R13. Prebiehalo paralelne so Svetovými dňami mládeže 2013 v Rio de Janeiro. O dva roky neskôr to bolo NSM P15 v Poprade, ktoré predchádzalo SDM 2016 v Krakove. Zatiaľ posledné NSM sa konalo v roku 2018 v Prešove. Malo skratku P18 a bola to pozvánka pre mladých na Svetové dni mládeže v Paname. Aktuálne stretnutie bude prípravou na SDM v Lisabone 2023. Stretnutie je určené pre mladých ľudí (vekom i srdcom, teda zhruba od 15 do 30 rokov). Cieľom Národných stretnutí mládeže je umožniť mladým ľuďom stretnutie s Kristom v mladej Cirkvi, zažiť spoločenstvo mladých medzi sebou, okolo svojich pastierov ako aj roznietiť v nich túžbu „vychádzať zo seba“ a prinášať evanjelium do sveta.

Piatkový večerný program zakončili spoločným pozeraním filmu, ktorý bude tohtoročnou témou prímestského tábora. Nasledujúci deň prišla vzácna návšteva z provincie – vikár don Peter Jacko a don Pavol Pipka. Účastníkom stretnutia predstavili „Kódex výchovného správania v saleziánskych dielach“.

Tým, čo sa dobrovoľne rozhodli venovať svoj čas a talent deťom a mladým podľa saleziánskeho štýlu výchovy, sa snažili v duchu preventívneho systému vysvetliť platné pravidlá a ich zmysel, keďže ich dodržanie je nevyhnutnou podmienkou na to, aby im mohla byť zverená zodpovednosť pri mladých. Pravidlá správania a stanovené postupy, ktoré don Peter a don Pavol predstavili, môžu animátorom pomôcť správne reagovať v oblastiach, s ktorými majú mladí dnes mnoho problémov – napr. bezpečnosť v online prostredí, sociálno-patologické javy (sebapoškodzovanie, nové typy závislostí, šikana, domáce násilie) alebo rôzne formy sexuálneho násilia a zneužívania. Zaškoľovanie nie je len splnenie si formálnej povinnosti, ale predovšetkým príprava animátorov na pomoc mladým, ktorí sa ocitajú v ťažkostiach. Rovnako je však aj ochranou saleziánskeho výchovno-pastoračného prostredia. Kódex výchovného správania v saleziánskych dielach je preventívne opatrenie umožňujúce vyhnúť sa správaniu a situáciám, ktorými by dobrovoľníci pôsobiaci v stredisku mohli poškodiť adresátov saleziánskeho poslania. Zároveň je reakciou na výzvy sv. otca Františka a na nové pravidlá a požiadavky, ktoré kladie na všetkých, čo pracujú s mládežou, Cirkev a spoločnosť.

Doobedie zakončili svätou omšou, ktorej predsedal don Pavol Pipka. Inšpiroval mladých postojmi a príbehmi zo života známej atletickej legendy – Emila Zátopka. O stravovanie sa počas celej akcie staral don Štefan Wallner so svojim tímom. Vystriedal na tejto pozícii misionára Františka Špánika. V poobedných hodinách zodpovední za jednotlivé dni predstavili prácu svojej skupiny a pripravený program tábora. Prestávky využívali na nacvičenie nového tanca k hymne tábora, ktorý predtancovávala Karin Piekarová. Samozrejmosťou bol čas na športové a spoločenské hry a rozhovory.

©2024 Saleziáni Nová Dubnica

Log in with your credentials

Forgot your details?