Spoločná duchovná obnova komunít

Pondelok v saleziánskych komunitách je venovaný najmä budovaniu a utužovaniu vzájomných vzťahov a vzťahu k Bohu. No nie len tomu. Ako hovorí saleziánske provinciálne direktórium: „Každá komunita si vo svojom projekte komunitného života určí jeden deň v týždni (podľa možnosti pondelok) ako deň komunity, počas ktorého sa budú môcť uskutočňovať duchovné obnovy, štúdium, iniciatívy v rámci permanentnej formácie, rekreácie a iné stretnutia komunity.“

Jeden z júnových pondelkov bol ale iný. Uskutočnila sa pravidelná mesačná duchovná obnova, no táto bola celodenná. Tri krát v roku sa stretá viacero komunít, aby tento čas obnovy na tele i na duchu prežili spoločne. Posledné stretnutie komunita v Novej Dubnici privítala Dubnicu nad Váhom a Partizánske. Duchovnú obnovu viedol provinciálny radca Radovan Rumanovič. Po bratskom privítaní a krátkom občerstvení nasledovala modlitba k Duchu Svätému a prednáška, tentokrát zameraná na saleziánsku tvorivosť a pružnosť. Spolubratom boli dané k dispozícii priestory kostola i mládežníckeho strediska na stíšenie sa, osobnú modlitbu a spoveď. Svätej omši predsedal direktor domu, Marek Michalenko.

V poobedňajších hodinách sa začalo krátkou siestou, ktorú niektorí využili na rozhovory, prípadne šport pre starších a pokročilých – biliard. Nasledovala popoludňajšia téma. Tú predstavil opäť provinciálny radca. Spoločným menovateľom bola návšteva pápeža Františka na Slovensku a jeho odkaz. Spolubratia sa podelili o myšlienky pápeža, ktoré v nich zarezonovali. Pokúšali sa odpovedať aj na otázku, k čomu Pán volá v nasledujúcom období ich komunitu a dielo. Ako sa píše v 44 článku našich Stanov, poslanie je zverené komunite, ktorú animuje direktor. Dôležitým momentom pre komunitu je revízia a ročné plánovanie, ktoré pomáhajú komunite plniť si toto zverené poslanie. Keďže počas diskusií boli bratia v troch skupinách z rôznych komunít, mali možnosť sa vzájomným podelením viac obohatiť, čo môže byť dobrým impulzom pred plánovaním ďalšieho školského roka. Celé stretnutie bolo už tradične zakončené eucharistickou adoráciou, ktorú viedol Bohumil Piešťanský, farár miestnej komunity.

©2024 Saleziáni Nová Dubnica

Log in with your credentials

Forgot your details?