Dvaja saleziáni z miestnej komunity na stretnutí koadjútorov

Dvaja saleziáni z komunity v Novej Dubnici sa počas víkendu zúčastnili stretnutia koadjútorov. Súčasťou programu bolo bratské podelenie z komunitného ale i osobného života, z radostí a starostí všedných dní. Jednou z tém stretnutia bolo i blížiace sa výročie príchodu saleziánov na Slovensko. (www.saleziani.sk/nasa-historia)

Viacerí saleziáni koadjútori zastávajú tiež službu ekonóma v komunite a diele. Počas týždňa sa teda videli hneď dvakrát, okrem víkendového stretnutia sa zúčastnili v tomto týždni aj školenia miestnych ekonómov.

Kto sú saleziáni koadjútori? Stanovy Saleziánskej spoločnosti vo svojom 45. článku o tom píšu: „Každý z nás je zodpovedný za spoločné poslanie a zúčastňuje sa na ňom bohatstvom svojich darov a charakteristickými vlastnosťami jediného saleziánskeho povolania. Salezián koadjútor prináša do všetkých výchovných a pastoračných oblastí hodnotu svojej laickosti, ktorá ho osobitným spôsobom uschopňuje byť svedkom božieho kráľovstva vo svete, blízkym mládeži a skutočnostiam sveta práce. Salezián kňaz alebo diakon prispieva k spoločnej práci na rozvoji a výchove k viere špecifickosťou svojej služby, ktorá ho robí znamením Krista Pastiera najmä hlásaním evanjelia a vysluhovaním sviatostí. Výrazná a navzájom sa dopĺňajúca prítomnosť saleziánov klerikov a laikov v komunite je podstatným prvkom jej podoby a apoštolskej úplnosti.“

V komentári k Stanovám potom dodávajú, že „Ako salezián je koadjútor predovšetkým “vychovávateľ”, zasvätený integrálnemu rozvoju mládeže a pospolitého ľudu. Plní úlohy kultúrneho, odborného, sociálneho a ekonomického rázu, ako aj rázu katechetického, liturgického a misionárskeho. Je teda zaangažovaný ”vo všetkých výchovných a pastoračných oblastiach”. Keďže ako rehoľník nepracuje vo svojom mene, ale prijíma svoje poslanie od Cirkvi, má dôležitú účasť na pastoračnej službe, čím dáva osobitný ráz svojmu krstnému kňazstvu.“

Ak sa chceš dozvedieť viac, skús www.saleziani.sk/koadjutori/kto-je-koadjutor

©2024 Saleziáni Nová Dubnica

Log in with your credentials

Forgot your details?