Vizitácia biskupa Tomáša.

Na ôsmeho októbra bola ohlásená vizitácia nášho biskupa. V histórii našej pomerne mladej farnosti sme ešte takúto udalosť nezažili. Je pravdou, že biskup prichádza do farnosti z rôznych príčin, zvyčajne na nejakú slávnosť. Teraz však išlo o niečo skutočne špeciálne – Kánonickú vizitáciu.

Najprv do farnosti prichádzali jeho spolupracovníci z kúrie. Ako prvý bol p. farárovi doručený niekoľko stranový dotazník, ktorý bolo potrebné starostlivo a pravdivo vyplniť. Následne  prišiel diecézny ekonóm a jeho spolupracovníčka, aby starostlivo preverili hospodárenie farnosti a skontrolovali účtovnú agendu. Napokon prišiel ďalší zamestnanec kúrie, ktorého úlohou bolo skontrolovať administratívu, archív a matriky. O svojich zisteniach vyhotovili dokumenty, ktoré spolu s dotazníkom predložili biskupovi niekoľko dní vopred, aby si mohol situáciu dopredu naštudovať.

V ohlásený deň, utorok 8. októbra 2019, prišiel pán biskup spolu so svojim tajomníkom hneď ráno o pol deviatej. Ako prvé nasmeroval svoje kroky do farského kostole, kde vizitáciu začal modlitbou breviára, spolu s miestnym farárom donom Ragulom. Po jej skončení pán biskup už vo farskej kacelárii prešiel nanovo vopred poslané podklady, aby ich prediskutoval s pánom farárom. Nakrátko sa stretol aj s komunitou saleziánov a potom sa vydal na stretnutia s ľuďmi.

Dopoludnie strávil v našej cirkevnej škole. Najprv sa porozprával s pánom riaditeľom Imriškom, pozdravil a požehnal pedagógov v zborovni strednej školy, a vybral sa medzi žiakov. Škôlkarov našiel na detskom ihrisku. Nakrátko ich pozdravil, trochu sa s nimi pobavil a všetkým následne požehnal. Prešiel cez viaceré triedy, základnej a strednej školy, rozprával sa so študentmi a všetkým žehnal.

Obedoval s komunitou saleziánov. Po obede potom spolu s pánom kanonikom Sliepkom navštívil miestne zariadenie pre seniorov, kde tiež strávil čas rozhovorom s personálom a samotnými klientmi. Nakrátko sa spolu pomodlili a stretnutie zakončil požehnaním. O pätnástej bolo naplánované stretnutie na miestnom magistráte, kde pána biskupa prijal pán primátor Marušinec aj so svojim zástupcom. Po priateľskom rozhovore na rôzne spoločenské témy pán biskup pokračoval návštevou filiálneho kostola v Kolačíne, kde sa práve začali schádzať veriaci na modlitbu sv. ruženca. Keďže ešte zvýšil nejaký čas, pán biskup ho vyplnil návštevou niekoľkých rodín, kde ho sprevádzal don Šinčík.

Pred sv. omšou o sedemnástej sa v saleziánskom dome stretol s viacerými členmi miestnych rád, ekonomickej aj pastoračnej. Nie všetkým sa podarilo vytvoriť si priestor prísť na toto stretnutie, predsa len to bol pracovný deň so svojimi každodennými povinnosťami. Avšak tí ktorí mali tú možnosť, mohli svoje pohľady na činnosť nášho strediska konfrontovať aj s pohľadom biskupa.

Vizitácia vyvrcholila večernou sv. omšou vo farskom kostole, po ktorej bol priestor aj na rozhovor pre všetkých ktorí neponáhľali domov.

Napokon, celý deň pán biskup zavŕšil spoločnou večerou so saleziánmi, a unavený po celom dni odcestoval späť do Žiliny.

Zanechal v ľuďoch dobrý dojem, najmä svojou srdečnosťou a ochotou s každým si podať ruku. Ale čo je ešte dôležitejšie, všetkým skutočne žehnal, takže aj touto formou sme mohli pocítiť zasa niečo z jeho pastierskej starostlivosti. Prajeme mu tiež hojnosť Božieho požehnania, aby ešte dlho rozdával radosť a požehnanie veriacim tejto diecézy.

©2024 Saleziáni Nová Dubnica

Log in with your credentials

Forgot your details?