Predtáborové sústredenie animátorov

V dňoch 16. a 17. júna 2023 sa v našej farnosti uskutočnilo sústredenie animátorov pred prímestským táborom. Účastníci začali stretnutie spoločným slávením piatkovej večernej svätej omše, po ktorej nasledovala večera z vlastných zásob a bohatý zábavno – tanečný program. Ten si pre mladších animátorov pripravili Lenka a Lucia Filové s Aďom Kuchárikom a Lukášom Pořízkom.

Počas sobotného doobedia im Katarína Jánošová so svojim tímom predstavila „Kódex výchovného správania v saleziánskych dielach“. Je odpoveďou na výzvy Svätého Otca Františka v oblasti ochrany detí a zraniteľných osôb v saleziánskych dielach. Školenia sa zúčastnili nielen animátori, ale všetci, ktorí vedú skupinky detí, či už miništrantské, hokejbalové, animátorské, birmovanecké a pod. Dodržiavanie pravidiel, ktoré kódex obsahuje a pochopenie ich zmyslu je nevyhnutnou podmienkou na to, aby im mohla byť zverená zodpovednosť pri mladých. Môžu im tiež pomôcť správne reagovať v oblastiach, s ktorými majú mladí dnes mnoho problémov – napr. bezpečnosť v online prostredí, sociálno-patologické javy (sebapoškodzovanie, nové typy závislostí, šikana, domáce násilie) alebo rôzne formy sexuálneho násilia a zneužívania. Zaškoľovanie nie je len splnenie si formálnej povinnosti, ale predovšetkým príprava animátorov na pomoc mladým, ktorí sa ocitajú v ťažkostiach. Rovnako je však aj ochranou saleziánskeho výchovno-pastoračného prostredia.

O stravu sa v sobotu postaral don Štefan Wallner so svojim tímom dobrovoľníkov. Okrem klasických párkov na raňajky a chutnej večere im pripravili aj super obed. Poobedie patrilo príprave tábora, ktorá pomaly vrcholí. Zodpovední za jednotlivé dni predstavili pripravený program a následne sa rozišli to tímov v ktorých mali možnosť ho ešte doladiť a vylepšiť. Stretnutia tímov zakončili slávením svätej omše po ktorej nasledovala pripravená večera.

Súčasťou práce je samozrejme po sebe aj poupratovať. K tejto aktivite každý prispel ako vedel a ako mohol. No a po dobre vykonanej práci nasledoval oddych v podobe hier a rozhovorov. Už teraz sa tešíme na to, čo všetko pre deti animátori pripravili a na mnohé zážitky s ktorými začnú tohtoročné prázdniny.

©2024 Saleziáni Nová Dubnica

Log in with your credentials

Forgot your details?