Jasličková slávnosť

V nedeľu 25.decembra 2022, na Slávnosť Narodenia Pána, sa v našej farnosti konala Jasličková slávnosť. Pod vedením pani Janky Hortovej nacvičili deti a mladí z farnosti dramatizáciu Ježišovho narodenia. Scénky boli popretkávané spevom a hudbou ale i vopred pripravenými videami s nahovoreným komentárom.

Prípravy začali už niekoľko týždňov vopred a okrem samotných detí sa na nich podieľalo i mnoho ďalších farníkov, či už prípravou kostýmov, scény a rekvizít, profesionálneho osvetlenia a ozvučenia či spevov.

Prvý krát sa v našej farnosti niečo podobné uskutočnilo v roku 1993. Vo farskej kronike stojí: „Naša farnosť, i keď Božieho chrámu nemá, žije každým dňom plnším – bohatším životom. Adventné obdobie prežívajú v rodinných spoločenstvách v modlitbe pri rozsvietených sviečkach adventného venca.

Vianoce – symbol pokoja, radosti, lásky z narodenia nášho Spasiteľa Ježiša Krista boli tiež svedkom veľkej účasti veriacich na bohoslužbách. S veľkým záujmom zaplnili hľadisko kina Panorex, kde v programe „Vianoce v Novej Dubnici“ vystúpili aj žiaci ZŠ sv. Jána Bosca a predviedli po vynikajúcej príprave prvý krát „Betlehemské hry“, v ktorých zobrazili situácie narodenia Ježiška, pastieri a traja králi – klananie.“ Hru vtedy s takmer 50 žiakmi rôznych vekových skupín od 5 do 15 rokov nacvičila pani učiteľka Marta Porubanová. Nasledujúce fotky sú z kroniky farnosti Nová Dubnica, ktorú už dlhé roky píše p. Porubanová.

©2024 Saleziáni Nová Dubnica

Log in with your credentials

Forgot your details?