Don Bosco v Novej Dubnici

  • Sen sa stáva skutočnosťou

V roku 1824 sníva malý, 9 ročný chlapec, Giovanni Bosco, svoj sen. V ňom sa mu postupne odhaľuje poslanie, na ktoré ho Boh volá: ujať sa opustených chlapcov, ktorí sa dostali na zlú cestu. Sen sa postupne stával skutočnosťou a dnes je viac ako 14 tisíc saleziánov prítomných v 133 krajinách sveta.

Don Bosco bol inšpirátorom rozsiahleho hnutia ľudí, ktorí rôznymi spôsobmi pracujú pre dobro mladých. Založil nielen Spoločnosť svätého Františka Saleského, ale aj Inštitút dcér Márie Pomocnice a Združenie saleziánov spolupracovníkov. Saleziánsku charizmu však zdieľajú a rozširujú aj Exallievi – Združenie odchovancov a priateľov Dona BoscaDobrovoľníčky Don Bosca a mnoho ďalších.

Na Slovensku začali saleziáni svoje pôsobenie 7. septembra 1924 v Šaštíne. Aktuálne pôsobí v slovenskej saleziánskej provincii 184 spolubratov. 10 študentov, 19 koadjútorov a 155 kňazov pracuje s mladými a pre mladých v 23 dielach na Slovensku.

  • Saleziáni v Novej Dubnici

Farnosť Nová Dubnica, zverená saleziánom, vznikla 1. augusta 1991. Súčasťou saleziánskeho diela v Novej Dubnici je okrem farnosti aj mládežnícke stredisko a oratórium. Pre pastoráciu v oratóriu je typickou spoluzodpovednosť dospelých, ktorí spolu s mladými zdieľajú priateľské prostredie, výchovnú ponuku a rodinnú i komunitnú skúsenosť. Tak ako za čias dona Bosca, aj dnes v sebe niektorí mladí postupne objavujú povolanie stať sa animátormi. Stávajú sa tak vychovávateľmi, ktorí kráčajú s mladými, ktorí s nimi objavujú, ktorí nechajú, aby mi mladí kládli otázky. Život oratória – mládežníckeho strediska v značnej miere závisí práve od nich vzhľadom na ich úlohu vedenia a organizácie a tiež preto, že sú povolaní dávať dynamizmus životu oratória.

  • Spojená škola sv. Jána Bosca v Novej Dubnici

Don Bosco vnímal, že škola je nevyhnutným prostriedkom výchovy, miestom stretania kultúry a viery. V nej sa mladým odovzdáva pohľad na svet, človeka a dejiny. Prvý krát sa pre deti základnej školy otvorili brány Spojenej školy sv. Jána Bosca 2. septembra 1991. Odvtedy prešlo jej triedami mnoho detí a mladých. Pribudla materská škola, gymnáziá a nakoniec i technické lýceum zamerané na programovanie.

V školách, v kostoloch, vo farnostiach, v mládežníckych centrách a oratóriách, tu všade pôsobí saleziánska rodina a spolu s mnohými laikmi pomáha mladým stať sa dobrými kresťanmi a čestnými občanmi, pomáha spoločne budovať Božie kráľovstvo.

©2024 Saleziáni Nová Dubnica

Log in with your credentials

Forgot your details?