Celodenná duchovná obnova

Ako sa píše v komentári k saleziánskym Stanovám, „Určité cvičenia treba robiť v každej chvíli, deň čo deň, iné často a niektoré každý mesiac a každý rok.“ Cvičenia, ktoré majú Stanovy na mysli však netreba vykonávať v posilňovni. Patria sem pravidelné ročné duchovné cvičenia, alebo aktuálne, cvičenie dobrej smrti, ako sa zvykne v saleziánskom prostredí nazývať duchovná obnova.

Štvrtý májový pondelok privítali saleziáni v Novej Dubnici komunity z Partizánskeho a Dubnice nad Váhom, aby spoločne prežili tieto chvíle obnovy. Túto celodennú duchovnú obnovu animoval vikár provinciála saleziánov na Slovensku, don Peter Jacko. Samotné zamyslenie na úvod dopoludnia pripravil delegát pre formáciu, don Pavol Drška. Súčasťou každej duchovnej obnovy je samozrejme aj sviatosť zmierenia. Ako povedal don Bosco, „Vedzte, že svätá spoveď je zámok a kľúčom je dôvera k spovedníkovi. To je prostriedok, ako sa dostať do neba.”

Okrem obrátenia, čiže “očisteniam srdca”, je cieľom duchovnej obnovy predovšetkým osobné i spoločné počúvanie Božieho slova, ktoré pomáha poznávať v prítomnom okamihu Božiu vôľu a pozýva k tomuto obráteniu. Don Bosco povedal, že „o rehoľníkovi, ktorý si dá každý mesiac svedomie do poriadku a prijme sviatosti tak, ako by sa mal odobrať z tohto sveta na večnosť, možno povedať, že má zaručenú spásu.” Túto možnosť však nemajú iba Bohu zasvätené osoby, ale každý pokrstený veriaci. V našej farnosti vzniká tradícia prvopiatkových Obnov farnosti, ktoré pripravuje pán farár Bohuš Piešťanský, ale je tu aj možnosť využiť duchovné obnovy pripravené ku storočnici príchodu saleziánov na Slovensko a možnosť počas každej svätej omše pristúpiť ku sviatosti zmierenia.

Ako povedal don Bosco, „najrozhodujúcejším úkonom duchovného ústrania ako aj duchovných cvičení sú dve sviatosti: sviatosť zmierenia a Eucharistia“. Svätej omši slávenej na pravé poludnie predsedal don Peter Jacko. Vo svojom príhovorel hovoril aj o saleziánskej charizme a tradícii. „Tradícia je, skôr ako uctievanie popola, udržiavanie ohňa.“ V súvislosti so saleziánskou charizmou sa stále viac v posledných rokoch hovorí aj o úlohe laikov nie len v samotnej Cirkvi, ale i v saleziánskom prostredí a saleziánskych dielach.

Duchovná obnova je nielen príležitosťou na obrátenie, znovunájdenie správneho smeru, ale aj na budovanie vzájomných vzťahov počas dobrého obeda, či následnej krátkej rekreácie. Súčasťou celodenných duchovných obnov zvykne byť aj debata na určitú tému. Tá súvisela s názvom duchovnej obnovy – „Prekročiť hranice“. Ako zaznelo v rannej prednáške, „najväčšie prekročenie hraníc urobil Boh, keď sa stal človekom“. Aj my sme povolaní prekračovať svoje hranice, či už na osobnej, komunitnej i apoštolskej úrovni. Stretnutie skončili bratia saleziani spoločnou adoráciou, ktorú animoval don Peter Šinčík.

©2024 Saleziáni Nová Dubnica

Log in with your credentials

Forgot your details?